Thống kê Keno Lớn/Nhỏ

Bảng thống kê Keno có tỷ lệ Lớn/Nhỏ từ 07/12/2023 đến 08/12/2023:
LoạiDiễn giảiTỷ lệ
LỚNDãy 20 bộ số, trong đó có 13 bộ số trở lên nằm trong phạm vi từ 41 đến 809.93%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số nằm trong phạm vi từ 41 đến 8017.88%
HÒADãy 20 bộ số, trong đó có 10 bộ số nằm trong phạm vi từ 01 đến 40 hoặc từ 41 đến 8019.21%
NHỎDãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số nằm trong phạm vi từ 01 đến 4033.11%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 bộ số trở lên nằm trong phạm vi từ 01 đến 4013.25%
Bảng chi tiết thống kê Keno Lớn/Nhỏ từ 07/12/2023 đến 08/12/2023:
NHỎNHỎLỚNLỚNHÒAHÒALỚNLỚNLỚNLỚNNHỎNHỎHÒA
NHỎLỚNNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎLỚNLỚNHÒA
HÒAHÒANHỎNHỎLỚNNHỎHÒANHỎLỚNLỚNNHỎLỚNLỚN
LỚNNHỎNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎHÒALỚNNHỎLỚNLỚNHÒA
NHỎNHỎNHỎNHỎLỚNHÒANHỎNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎNHỎ
HÒAHÒALỚNNHỎLỚNNHỎLỚNLỚNNHỎLỚNHÒALỚNHÒA
HÒANHỎNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎNHỎLỚNLỚNHÒANHỎNHỎ
HÒAHÒANHỎLỚNLỚNHÒALỚNLỚNNHỎNHỎNHỎLỚNLỚN
LỚNHÒANHỎNHỎNHỎLỚNNHỎLỚNLỚNHÒAHÒANHỎHÒA
NHỎLỚNNHỎNHỎNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎLỚNLỚN
LỚNNHỎNHỎLỚNHÒALỚNHÒAHÒALỚNNHỎHÒANHỎNHỎ
NHỎHÒAHÒALỚNNHỎLỚNLỚNLỚN

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno