Thống kê Keno Lớn/Nhỏ

Bảng thống kê Keno có tỷ lệ Lớn/Nhỏ từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
LoạiDiễn giảiTỷ lệ
LỚNDãy 20 bộ số, trong đó có 13 bộ số trở lên nằm trong phạm vi từ 41 đến 8013.19%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số nằm trong phạm vi từ 41 đến 8013.62%
HÒADãy 20 bộ số, trong đó có 10 bộ số nằm trong phạm vi từ 01 đến 40 hoặc từ 41 đến 8019.15%
NHỎDãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số nằm trong phạm vi từ 01 đến 4036.60%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 bộ số trở lên nằm trong phạm vi từ 01 đến 407.66%
Bảng chi tiết thống kê Keno Lớn/Nhỏ từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
NHỎNHỎNHỎNHỎNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎLỚNNHỎNHỎHÒA
NHỎHÒANHỎHÒALỚNNHỎHÒANHỎHÒAHÒALỚNNHỎLỚN
HÒALỚNNHỎNHỎNHỎHÒANHỎNHỎNHỎNHỎLỚNLỚNNHỎ
NHỎNHỎNHỎNHỎNHỎLỚNLỚNNHỎNHỎLỚNLỚNNHỎNHỎ
HÒALỚNHÒALỚNNHỎNHỎHÒALỚNNHỎHÒAHÒAHÒANHỎ
LỚNLỚNLỚNLỚNHÒANHỎNHỎLỚNLỚNNHỎNHỎNHỎLỚN
LỚNLỚNNHỎLỚNHÒALỚNNHỎLỚNNHỎHÒAHÒAHÒALỚN
NHỎNHỎLỚNLỚNHÒAHÒANHỎLỚNNHỎLỚNLỚNLỚNLỚN
HÒANHỎNHỎHÒALỚNHÒAHÒANHỎNHỎLỚNLỚNNHỎNHỎ
LỚNHÒALỚNNHỎLỚNHÒALỚNLỚNHÒALỚNLỚNHÒANHỎ
LỚNLỚNLỚNHÒALỚNNHỎLỚNNHỎNHỎLỚNNHỎHÒALỚN
LỚNLỚNLỚNNHỎLỚNLỚNNHỎNHỎLỚNLỚNLỚNNHỎLỚN
HÒALỚNHÒALỚNNHỎLỚNNHỎNHỎNHỎLỚNNHỎNHỎNHỎ
NHỎNHỎLỚNNHỎNHỎLỚNNHỎNHỎNHỎLỚNLỚNNHỎLỚN
LỚNLỚNLỚNLỚNHÒALỚNNHỎNHỎLỚNHÒALỚNNHỎNHỎ
NHỎLỚNNHỎNHỎNHỎNHỎLỚNNHỎNHỎLỚNNHỎHÒANHỎ
NHỎNHỎHÒALỚNLỚNHÒANHỎLỚNLỚNHÒALỚNNHỎNHỎ
HÒANHỎHÒAHÒAHÒALỚNNHỎHÒANHỎNHỎNHỎNHỎNHỎ
HÒA

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno